~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Studies

Esoterism Studies
Books Preview
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily Articles

Wednesday, 27 September, 2023

Sunday, January 29, 2023

Το Μυστικό Βίωμα

 Σε δύο χιλιάδες χρόνια χριστιανικής σκέψης, έχουν αναλυθεί επαρκώς και οι θεολογικές προϋποθέσεις και οι οντολογικές (ανθρωπολογικές) προϋποθέσεις της θέωσης του ανθρώπου... Όμως παρ’ όλο που οι άνθρωποι (θεολόγοι, κατηχητές, ιεροκήρυκες, πιστοί και μη-πιστοί) μιλούν τόσο πολύ για τον Θεό, την θέωση, κι όλα τα σχετικά θέματα, ελάχιστοι είναι αυτοί που βιώνουν πραγματικά μία αληθινή προσέγγιση του Θεού... Ο Δρόμος του Ιησού, του Ιωάννη, των αποστόλων, των πατέρων, δεν ήταν αυτός... Η Πραγματικότητα η Ζωή, είναι κάτι που βιώνουμε, όχι κάτι που σκεφτόμαστε, που αναλύουμε λογικά, που μιλάμε γι’ αυτό... Ο Δρόμος του Ιησού, των μαθητών του, ο Αληθινός Δρόμος, είναι ο Δρόμος της Σιωπής... Κι είναι η Σιωπή η αληθινή ουσία της Προσευχής...

Ο Ευάγριος συκοφαντήθηκε σαν αιρετικός αλλά το έργο του «Λόγος περί προσευχής» (που αποδίδεται ψευδώς στον «Νείλο τον Ασκητή») εκδόθηκε από την «αποστολική διακονία της εκκλησίας της Ελλάδας» πριν 42 χρόνια (το 1981) με εκτενή σχόλια (όταν διευθυντής της «αποστολικής διακονίας» ήταν ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος)... Έχει καμία σχέση η διδασκαλία των πατέρων (πολλοί από τους οποίους κατηγορήθηκαν σαν αιρετικοί) με την «εξωτερική εκκλησία»; Η πατερική παράδοση είναι τελείως έξω από τον χρόνο και την ιστορία της «εκκλησίας»... Κακώς επικαλούνται τους πατέρες, αυτοί που δεν ακολουθούν την γραμμή των πατέρων...

Ο Ευάγριος στο 62 κεφάλαιο του «Λόγου περί προσευχής» γράφει:

«Όταν ο νους σου τω πολλώ προς τον Θεόν πόθω, κατά μικρόν οίον υπαναχωρή της σαρκός και πάντα τα εξ αισθήσεως ή μνήμης ή κράσεως νοήματα αποστρέφηται, ευλαβείας ομού και χαράς έμπλεως γενόμενος, τότε νόμιζε ηγγικέναι όροις προσευχής»... 

Γίνεται φανερό ότι ο Ευάγριος μιλά για μεταφορά της συνειδητότητας (της προσοχής) στην καθαρή ενέργεια του νου πέρα από την αίσθηση, την μνήμη (που είναι βάση της διανόησης) και την κράση (προσωπικότητα, εγώ)... Μιλά για «υπαναχώρηση» (μη προσοχή, μη ενασχόληση)... δεν μιλά για κατάργηση των κατώτερων λειτουργιών, για έξοδο από το σώμα... Η καθαρή ενέργεια του νου σημαίνει ακριβώς την απογύμνωση του νου από όλες τις κατώτερες δραστηριότητες (την μη-ενασχόληση με αυτές). Έτσι ο νους απελευθερώνεται και επανέρχεται στην «φυσική κατάστασή» του... Ο Ευάγριος στο 71 κεφάλαιό του, το διευκρινίζει όταν λέει ότι «Προσευχή γαρ έστιν απόθεσις νοημάτων».

Η Αληθινή Προσευχή λοιπόν αποκτά νόημα μόνο στην απόλυτη σιωπή της νόησης, των αισθήσεων... Η συναίσθηση της αληθινής ύπαρξης φανερώνει την αντικειμενικότητα της ύπαρξής μας, την αντικειμενικότητα του «είναι» μας (που δεν είναι μία αντίληψη περί εαυτού, μία διανοητική αντίληψη, μία παράσταση, ή μία αίσθηση του όντος που είμαστε...)... Με άλλα λόγια η αντίληψη του «είναι» μας, είναι άμεση, σύλληψη αυτού που «είναι πραγματικά» κι όχι μέσω έμμεσης διαδικασίας, σκέψης, αίσθησης, κλπ... Αυτή η αντικειμενική ύπαρξη (το αντικειμενικό «είναι»), μας «δίνεται» δεν το κατασκευάζουμε εμείς, δεν είναι μία ιδέα που κατασκευάζουμε, ούτε μία αίσθηση που συλλαμβάνουμε... Είναι το «Πνεύμα» που εμφύσησε ο Θεός μέσα μας, η λογική ψυχή, η ζώσα ψυχή, το αληθινό πρόσωπό μας ενώπιον του Θεού... Κι αυτή η αληθινή ύπαρξη είναι σε σχέση με τον Θεό, όχι μόνο γιατί την ουσιοποιεί αλλά και επειδή την ζωοποιεί και την φωτίζει και την εξαγιάζει... Η «νέα συνείδηση» που αναδύεται (με την πνευματική γέννησή μας) είναι Συνείδηση σε σχέση με τον Θεό, είναι Ζωή, Βίωμα, μέσα στην θεία Πραγματικότητα, μέσα στην Θεία Παρουσία που Αγκαλιάζει τα πάντα, που Ενοποιεί τα πάντα... Η «νέα συνείδηση» δεν έχει σχέση με το παλιό υποκείμενο (την προσωπικότητα), η «νέα συνείδηση» φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού, Πληρούται από Πνεύμα Θεού... κι έτσι έχει νόημα η ρήση του Παύλου «ζω μεν ουκέτι εγώ, ζη εν εμοί ο Χριστός» (Γαλ.2.20)... Και με αυτή την έννοια ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού... Και με αυτή την έννοια όσοι φτάνουν σε αυτή την Κατάσταση είναι «θεοφόροι»...

Αλλά η πνευματική γέννηση δεν είναι παρά η αρχή της «Κοινωνίας με τον Θεό», της Εν Θεώ Ζωής... Ο Συμεών λέει ότι ο άνθρωπος (η ψυχή) σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό «καθαίρεται, λαμπρύνεται, φωτίζεται, και μυστηρίων μεγάλων αποκαλύψεις καταξιούται οράν» (Συμεών, Κατήχησις ΙΔ΄)... Την πνευματική γέννηση ακολουθεί η μυστική ανάσταση, το βάπτισμα του Πνεύματος και τελικά η Θέωση...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Our Prayer

In the Kingdom of the Real

 

In the realm of the Kingdom of the Real, where the boundaries of consciousness dissolve and the oneness of existence prevails, I offer a prayer, a sacred invocation to the depths of the universe:

 

Oh, Divine Mystery, eternal and boundless,

In the silence of my being, I seek your presence,

A presence that transcends the illusions of duality,

Guide me to the truth of oneness, the essence of reality.

 

In this journey of awakening, I surrender my limitations,

As I abandon the trappings of the subjective self,

May my perception be cleansed, my understanding expanded,

Reveal to me the inner realms, the depths of existence untapped.

 

Grant me the grace to perceive beyond the veils of ignorance,

To witness the light of understanding that dispels the darkness,

In this unfoldment of consciousness, let me behold the unity,

The interconnectedness of all beings, an eternal tapestry.

 

For within this expansive perception, I recognize the sacredness,

Of every personal expression, every manifestation in form,

The body becomes a vessel, a temple of divine manifestation,

A conduit for the universal life to flow and transform.

 

As I deepen my connection with the universal life force,

I realize the impermanence of the external world's allure,

The true essence lies in the oneness that pervades all existence,

In this realization, I embark on the journey to the inner pure.

 

In the inner world, perception transcends its former limitations,

Becoming a mirror, reflecting reality with pristine purity,

In this state of stillness, I commune with the divine depth,

Experiencing the fullness of awakening, a profound unity.

 

Oh, Living Mystery, the source of all creation,

In this sacred union, I dissolve into your divine embrace,

Beyond the realms of perception, existence transcended,

I merge with the eternal truth, the boundless cosmic grace.

 

May the wisdom of the ages guide my path,

As I navigate the intricate tapestry of life,

Grant me the clarity to perceive the hidden truths,

And the courage to embody them, free from strife.

 

In humble reverence, I offer this prayer,

To the vastness of the universe, the realm of the Real,

May my journey continue, ever unfolding,

In harmony with the cosmic dance's sacred appeal.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Read Related Articles

FACEBOOK

MEDIUM

MEDIUM
Daily Metaphysics Articles

QUORA

QUORA
Daily Metaphysics Questions & Answers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Religious Philosophy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Books Preview

Books Preview
Preview of "Esoterism Academy Foundation" books
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Academy Magazine

Esoterism Academy Magazine
All Academy Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Religious Philosophy Magazine

Religious Philosophy Magazine
All Medium Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philosophical Contemplations Magazine

Philosophical Contemplations Magazine
All Tmblr Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quotes

Constantinos’s quotes


"A "Soul" that out of ignorance keeps making mistakes is like a wounded bird with helpless wings that cannot fly high in the sky."— Constantinos Prokopiou

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

The Essence of True Meditation: Embracing Stillness in the Present Moment

 

Introduction:

In our fast-paced and hectic lives, finding moments of stillness and inner peace becomes increasingly important. True meditation offers a gateway to a state of being that transcends mere action or activity. It is a profound experience of absolute stillness and pure presence, where we exist and perceive without being dependent on external stimuli or the content of our thoughts. In this blog post, we will explore the essence of true meditation and how it can bring us closer to a deeper sense of freedom and self-awareness.

 

The Nature of True Meditation:

1. Beyond Processes and Techniques:

   - True meditation is not a process or technique to be mastered. It is a state of being that is inherent within each of us.

   - It transcends any path or effort, as it is the ultimate end of all internal and external processes.

   - There is no specific way to reach true meditation, as it is already present within us. It is a matter of returning to our natural state of stillness and presence.

 

2. Absolute Stillness and Pure Presence:

   - True meditation is characterized by a profound stillness that goes beyond the ceaseless chatter of the mind.

   - It is a state where we exist and perceive without being entangled in the constant evaluation and judgment of our thoughts.

   - In this state, we touch the timeless and experience a taste of true freedom.

 

3. Reconnecting with Essence:

   - By resting in the present moment and releasing the compulsion to interpret, we reconnect with our essence.

   - In this space of pure presence, we tap into a deeper sense of self-awareness and open ourselves to boundless possibilities.

   - True meditation allows us to transcend limitations and experience a state of wakefulness, awareness, and freedom.

 

Embracing True Meditation in Daily Life:

1. Cultivating Moments of Stillness:

   - Incorporate short meditation breaks throughout your day, even if it's just a few minutes of consciously focusing on your breath or observing your surroundings.

   - Find a quiet and peaceful space where you can retreat to when needed, allowing yourself to reconnect with the stillness within.

 

2. Letting Go of Judgment:

   - Practice observing your thoughts without attaching judgments or meanings to them.

   - Recognize that perspectives are subjective and that no single thought can fully encapsulate the wholeness of life.

 

3. Embracing the Present Moment:

   - Shift your focus from dwelling on the past or worrying about the future to fully experiencing the present moment.

   - Engage in activities mindfully, giving your full attention to each action and savoring the richness of the present experience.

 

Conclusion:

True meditation is a journey into stillness and presence, a state of being that transcends the limitations of the thinking mind. By embracing moments of stillness and reconnecting with our essence, we can experience true freedom and self-awareness. Through regular practice and a conscious effort to live in the present moment, we can integrate the essence of true meditation into our daily lives, bringing about a deeper sense of peace and fulfillment.

 

What is Enlightenment

What do the Wise Men mean by Enlightenment?

How does the Enlightened, Full Perception of Reality differ from what we all normally perceive?

There is a difference? Or are these all fairy tales?

There is a difference. And can someone distinguish it.

1. Enlightened Perception is objective activity. There is a Clear, Unseen Presence. There is no observer, no self. Things are "remote". Everything works by itself. There is complete silence, tranquility.

2. The "Presence" of an Observer, who objectively sees what is happening, without participating, is not Enlightenment, it is Disciplined Enlightenment. It is not a Pure State but slightly adulterated by the "Presence" of the Observer.

3. Most of us humans have a strong presence, a formed ego, a constant flow of thought, feelings and sensations. We strongly distort the perception of reality. We are actually daydreaming. We may have the impression that we are awake, present, mentally active, think that we understand reality, but unfortunately we are inside the thought, inside the dream.

In conclusion, there are gradations in the perception of reality. Most situations are adulterated, with the least or most presence of individuality. The Path to Full Perception is precisely the liberation from all factors that distort our perception

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Email us [email protected]

Name

Email *

Message *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~