ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

ESOTERISM STUDIES

ESOTERISM STUDIES
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Θρησκεία

 

Η Θρησκεία είναι μία Ολοκληρωμένη και Πλήρης Αντίληψη της Πραγματικότητας (που αποδέχεται κάποια Άμεσα Δεδομένα της Συνειδητότητας και συμπληρώνει τα τυχόν κενά της γνώσης ακόμα και με μη-επαληθεύσιμα στοιχεία). Με αυτή την έννοια η Θρησκεία είναι μία κατασκευή της Συνειδητότητας, ένα σύστημα σκέψης, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές λύσεις για την σχέση της Πραγματικότητας με το φαινόμενο.


Αληθινή Θρησκεία είναι η Εμβάθυνση της Κατανόησης στο Όλον!


Η Απόλυτη Πραγματικότητα, που ταυτίζεται με την Πλήρη Συνειδητότητα, την Ολότητα, την Απεραντοσύνη, την Αιωνιότητα, την Τελειότητα, το Καθαρό Είναι, κλπ. αποτελεί την Μόνη «Κατάσταση» που Υφίσταται από Μόνη Της, Υφίσταται Αιώνια, πέρα από προσδιορισμούς και διαφοροποιήσεις, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο.

Η Πραγματικότητα αποτελεί Αρχή του Είναι, της Ύπαρξης, και Συμπεριλαμβάνει Δυνάμει την Ύπαρξη όλων των φαινομένων. Έτσι η Πραγματικότητα Υπερβαίνει τα πάντα και εμπεριέχει τα πάντα. «Κάθε τι» βρίσκεται Μέσα Της και κάθε τι είναι σχετικό και περιορισμένο. Πέρα από όλα, Υφίσταται Πάντα, Αιώνια, η Πραγματικότητα.

Η Ύπαρξη, κάθε ύπαρξη, πηγάζει, στηρίζεται και ταυτίζεται στην βαθύτερη ουσία της με την Πραγματικότητα.

Η Ύπαρξη, όταν «αναπτύσσεται» προς την Πλήρη Συνειδητότητα αποκαλύπτεται σαν η Πραγματικότητα, το Άπειρο, το Αιώνιο, το Καθαρό Είναι.

(Αυτές είναι οι Βασικές Αρχές της Θρησκείας, κάθε θρησκείας, των θρησκειών).

Η Ύπαρξη (άσχετα αν υιοθετούμε τον θρησκευτικό τρόπο σκέψης ή όχι) δεν είναι κάτι σταθερό αλλά μία «πορεία». Και δεν μιλάμε για την ύπαρξη μόνο στα άμεσα και φανερά γνωρίσματά της αλλά και στην πιο εσωτερική της ουσία που είναι η Συνειδητότητα – που ξεπερνά τα όρια της απλής ουσίας κι απλώνεται στο Υπερβατικό.

Ποιος είμαι; Τι είμαι; Που πορεύομαι; Πως; Γιατί; Δεν είναι απλά ερωτήματα, ούτε επιδέχονται απλοϊκές απαντήσεις, Βέβαια, ανάλογα με την «εξέλιξή» του και τον βαθμό κατανόησής του, ο καθένας, υιοθετεί την δική του στάση ζωής. Πέρα όμως από το δικαίωμά του αυτό, είναι υποχρεωμένος να υποστεί και τις συνέπειες (και μιλάμε για το αποτέλεσμα την επιλογών του, που τον οδηγεί Εδώ ή εκεί – δεν υπονοούμε τίποτα άλλο).

Ας σκεφτούμε λοιπόν τι απαντάμε σε αυτά τα «απλά» ερωτήματα.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~