~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Studies

Esoterism Studies
Books Preview
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daily Articles

Friday, 22 September, 2023

Sunday, October 10, 2021

Η Πραγματικότητα

 

Η Συνείδηση Είναι Μία, Ένας «Ενιαίος Χώρος» Εντός του Οποίου είναι δυνατές όλες οι «υποκειμενικές» και «αντικειμενικές» διαφοροποιήσεις. Η άμεσα δοσμένη συνείδηση (όλοι εμείς) είναι κατ' ουσία η Μία Συνείδηση: Η διαφοροποίηση από την Ενότητα, η δημιουργία ενός υποκειμένου, ενός εγώ, ενός συμπλέγματος αντιλήψεων, είναι κατά βάση απατηλή. Η Πραγματικότητα (η Αντίληψη της Πραγματικότητας) είναι πάντα δυνατή για την συνείδηση (είναι μία δυνατότητα) αλλά συνήθως η συνείδηση απορροφιέται στην ψυχονοητική ροή, ζώντας ένα συνειδητό όνειρο. Η Απόσπαση της συνείδησης από όλη αυτή την μάταιη δραστηριότητα οδηγεί στην Αποκάλυψη της Πραγματικότητας, στην Ενότητα, στο Ενιαίο Της Συνείδησης, (αυτό που η θρησκείες ονομάζουν νιρβάνα, μόκσα, καϊβαλγία, σατόρι, φανά φι' Λαχ, θέωση, κλπ). Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες κι ούτε μπορούν να αποδειχτούν σε διανοητικό επίπεδο. Ο μόνος δρόμος είναι να το βιώσεις: ή το βιώνεις ή δεν το βιώνεις, όλα τα άλλα είναι φλυαρία του νου.


Η Πραγματικότητα


Υπήρξαν άνθρωποι που το έκαναν, ο Βούδας, ο Σανκάρα, ο Ιησούς, ο Πλάτων, ο Πλωτίνος και πολλοί άλλοι κι ο μόνος δρόμος που υπέδειξαν όλοι αυτοί είναι ο δρόμος του βιώματος. Αφού έστω κι ένας άνθρωπος το πραγματοποίησε αυτό σημαίνει ότι είναι στην «ανθρώπινη φύση», μία δυνατότητα. Είναι σαν το βιολογικό ωρίμασμα: ο άνθρωπος ξεκινά από έμβρυο, γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει και «τελειώνει». Το ίδιο συμβαίνει και σε πνευματικό επίπεδο: Η συνείδηση ξεκινά από την προγεννητική σύγχυση, αυτοσυνειδητοποιείται, εξελίσσεται, ωριμάζει και κάποια στιγμή κουράζεται από όλη αυτή την μάταιη δραστηριότητα της σκέψης και τα απορρίπτει όλα αυτά και φτάνει φυσιολογικά στην Φώτιση. Σε κάθε χρονική στιγμή δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης. Υπάρχουν και έμβρυα και νέοι και ώριμοι και φωτισμένοι.

Είτε το θέλουμε είτε όχι είμαστε αυτό που είμαστε, το Είναι, ανήκουμε στο Είναι (έχουμε συνείδηση του Είναι, έστω και σε εμβρυώδη κατάσταση). Αυτή η Αντίληψη (η άμεσα δοσμένη συνείδηση που είμαστε), είτε το θέλουμε, είτε όχι, θα Διευρυνθεί κάποτε και θα φτάσουμε στην Πλήρη Αντίληψη της Πραγματικότητας. Αν κάποιος προβληματίζεται για αυτά τα θέματα σημαίνει ότι είναι ώριμος να ανοίξει ένα δρόμο, να σπάσει το τσόφλι της αυταπάτης και να βγει στο φως της Πραγματικότητας. Μπορεί να βοηθηθεί από διδασκάλους ή άτομα (χωρίς να αφήνει να τον εξαπατούν) ή να στραφεί Εντός και να δεχτεί το Φως της Εσωτερικής Πραγματικότητας, του Είναι, του Είναι που βρίσκεται στην βάση κάθε ύπαρξης. Μπορεί κάποιος να επιταχύνει την φυσιολογική πνευματική ωρίμανση με τον Διαλογισμό: Διαλογισμός δεν είναι τεχνική, διαδικασία κι όλα αυτά - όλα αυτά είναι διανοητικές δραστηριότητες. Διαλογισμός είναι να πας πέρα από την μάταιη δραστηριότητα του νου. Έτσι το ορίζει ο Πανταζάλι στο Γιόγκα Σούτρα, έτσι το αντιλαμβάνεται ο Κρισναμούρτι που μιλά για τον «ήσυχο νου», έτσι το προσδιορίζουν, αιώνες τώρα, οι δάσκαλοι του Ζεν που μιλούν για το γου-σιν, τον μη-νου, την σιωπή του νου...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Our Prayer

O, Infinite Essence

 

In the sacred depths of consciousness, where the soul meets eternity, we gather our thoughts and aspirations, humbled by the boundless mysteries of existence. In this moment of profound contemplation, we offer a mystic prayer:

 

Oh, Infinite Essence that permeates all that is,

We seek your presence in the stillness of our hearts.

In the realm beyond illusions, where reality transcends,

Guide our souls to the truth that forever extends.

 

In the quiet spaces of our inner sanctuary,

We surrender the veils of perception and duality.

For in the Oneness of your divine embrace,

We find the serenity that fills this sacred space.

 

May the limits of our understanding expand and dissolve,

As we venture beyond the confines of the known.

Grant us wisdom to discern the real from the illusory,

And the courage to journey where truth is solely.

 

In the Supreme Meditation Mandala, we release the need for form,

For here, in boundless perception, we are reborn.

No contours, no points, no worldly directions bind,

In this realm of limitless truth, the soul is aligned.

 

Grant us the strength to seek Independence within,

To navigate the seas of existence, free from sin.

In the Isle of Seeking, our homeland anew,

May we find our purpose, our essence, our due.

 

As we dwell in this moment, embracing what's real,

Help us transcend the illusions our senses conceal.

In the quietude of being, in unity we thrive,

Oh, Infinite Essence, in you, we are alive.

 

In the stillness of this mystic prayer, we find,

The timeless connection of heart, soul, and mind.

Guide us, oh, divine mystery, to the sacred core,

Where we discover truth, forever and evermore.

Amen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Read Related Articles

FACEBOOK

MEDIUM

MEDIUM
Daily Metaphysics Articles

QUORA

QUORA
Daily Metaphysics Questions & Answers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Religious Philosophy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Books Preview

Books Preview
Preview of "Esoterism Academy Foundation" books
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esoterism Academy Magazine

Esoterism Academy Magazine
All Academy Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Religious Philosophy Magazine

Religious Philosophy Magazine
All Medium Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Philosophical Contemplations Magazine

Philosophical Contemplations Magazine
All Tmblr Articles in one magazine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quotes

Constantinos’s quotes


"A "Soul" that out of ignorance keeps making mistakes is like a wounded bird with helpless wings that cannot fly high in the sky."— Constantinos Prokopiou

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge

The Tree of Life, Knowledge, Self-Knowledge
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

The Essence of True Meditation: Embracing Stillness in the Present Moment

 

Introduction:

In our fast-paced and hectic lives, finding moments of stillness and inner peace becomes increasingly important. True meditation offers a gateway to a state of being that transcends mere action or activity. It is a profound experience of absolute stillness and pure presence, where we exist and perceive without being dependent on external stimuli or the content of our thoughts. In this blog post, we will explore the essence of true meditation and how it can bring us closer to a deeper sense of freedom and self-awareness.

 

The Nature of True Meditation:

1. Beyond Processes and Techniques:

   - True meditation is not a process or technique to be mastered. It is a state of being that is inherent within each of us.

   - It transcends any path or effort, as it is the ultimate end of all internal and external processes.

   - There is no specific way to reach true meditation, as it is already present within us. It is a matter of returning to our natural state of stillness and presence.

 

2. Absolute Stillness and Pure Presence:

   - True meditation is characterized by a profound stillness that goes beyond the ceaseless chatter of the mind.

   - It is a state where we exist and perceive without being entangled in the constant evaluation and judgment of our thoughts.

   - In this state, we touch the timeless and experience a taste of true freedom.

 

3. Reconnecting with Essence:

   - By resting in the present moment and releasing the compulsion to interpret, we reconnect with our essence.

   - In this space of pure presence, we tap into a deeper sense of self-awareness and open ourselves to boundless possibilities.

   - True meditation allows us to transcend limitations and experience a state of wakefulness, awareness, and freedom.

 

Embracing True Meditation in Daily Life:

1. Cultivating Moments of Stillness:

   - Incorporate short meditation breaks throughout your day, even if it's just a few minutes of consciously focusing on your breath or observing your surroundings.

   - Find a quiet and peaceful space where you can retreat to when needed, allowing yourself to reconnect with the stillness within.

 

2. Letting Go of Judgment:

   - Practice observing your thoughts without attaching judgments or meanings to them.

   - Recognize that perspectives are subjective and that no single thought can fully encapsulate the wholeness of life.

 

3. Embracing the Present Moment:

   - Shift your focus from dwelling on the past or worrying about the future to fully experiencing the present moment.

   - Engage in activities mindfully, giving your full attention to each action and savoring the richness of the present experience.

 

Conclusion:

True meditation is a journey into stillness and presence, a state of being that transcends the limitations of the thinking mind. By embracing moments of stillness and reconnecting with our essence, we can experience true freedom and self-awareness. Through regular practice and a conscious effort to live in the present moment, we can integrate the essence of true meditation into our daily lives, bringing about a deeper sense of peace and fulfillment.

 

What is Enlightenment

What do the Wise Men mean by Enlightenment?

How does the Enlightened, Full Perception of Reality differ from what we all normally perceive?

There is a difference? Or are these all fairy tales?

There is a difference. And can someone distinguish it.

1. Enlightened Perception is objective activity. There is a Clear, Unseen Presence. There is no observer, no self. Things are "remote". Everything works by itself. There is complete silence, tranquility.

2. The "Presence" of an Observer, who objectively sees what is happening, without participating, is not Enlightenment, it is Disciplined Enlightenment. It is not a Pure State but slightly adulterated by the "Presence" of the Observer.

3. Most of us humans have a strong presence, a formed ego, a constant flow of thought, feelings and sensations. We strongly distort the perception of reality. We are actually daydreaming. We may have the impression that we are awake, present, mentally active, think that we understand reality, but unfortunately we are inside the thought, inside the dream.

In conclusion, there are gradations in the perception of reality. Most situations are adulterated, with the least or most presence of individuality. The Path to Full Perception is precisely the liberation from all factors that distort our perception

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Email us [email protected]

Name

Email *

Message *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~