ESOTERISM ACADEMY


What is a Buddha?

ESOTERISM STUDIES

ESOTERISM STUDIES
LIVE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Translate

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ARTICLE

ARTICLE

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

 

Η ΜΥΗΣΗ είναι κάτι πολύ περισσότερο από «πληροφόρηση» και Κατανόηση της Αληθινής Ανθρώπινης Φύσης μας, των Δραστηριοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης και των Δράσεων του ανθρώπου.
Ο Ιερός Ναός του Απόλλωνα στο Χειμερινό ΗλιοστάσιοΗ ΜΥΗΣΗ είναι προπάντων κάτι που πρέπει να «κάνουμε», κάτι που πρέπει να Βιώσουμε. Είναι η «απόσυρση» (που είναι προϊόν Βαθιάς Κατανόησης) της ψυχικής ενέργειας από όλα τα εξωτερικά (δραστηριότητες, καταστάσεις, βιώματα, αντιλήψεις, αισθήσεις, επαφές με τα «αντικειμενικά» πράγματα), η «επιστροφή» στον Εαυτό, η Βίωση των Εσωτερικών Καταστάσεων της Συνείδησης, της Εσωτερικής Ύπαρξης, του Εσωτερικού Κόσμου.

Η Βίωση των Εσωτερικών Καταστάσεων στην Εμπειρία της Περισυλλογής (στην μυητική γλώσσα), του Διαλογισμού (στην γλώσσα της Ανατολικής Παράδοσης) εν ζωή είναι «πρόγευση» αυτών που μπορεί (λόγω της Φύσης του) και είναι Πιθανόν (λόγω της πνευματικής εξέλιξής του) να ζήσει ο άνθρωπος μετά τον αποχωρισμό από το σώμα.

Είναι απαραίτητο (αν μπορούμε να το κάνουμε) να διερευνήσουμε τι έλεγαν οι Μεγάλοι Μύστες στους Δελφούς. Τι είναι το Δελφικό «Ε»;

«Ε» σημαίνει πολλά πράγματα. «Ε» είναι «Πέντε».

Πέντε είναι τα Επίπεδα της Συνείδησης (με εσωτερικές υποδιαιρέσεις).

Πέντε είναι οι Κόσμοι της Εμπειρίας.

Πέντε είναι οι «Λειτουργίες» της Ανθρώπινης Συνείδησης, που είναι η Αληθινή Φύση του Ανθρώπου η οποία συνδέεται με εξωτερικούς φορείς για να εκδηλωθεί στους κατώτερους «υλικούς» κόσμους, της νόησης, της ενέργειας και του «υλικού» κόσμου.

Πέντε είναι οι Μεγάλοι Μύστες των Δελφών, με ιδιαίτερες «λειτουργίες», «υπηρεσίες», ο καθένας.

Πέντε είναι οι Μυήσεις.

Η Πέμπτη είναι η Ύστατη Μύηση που συμβολικά, στα πλαίσια του Ηλιακού Χρόνου και του Ιερού Ηλιακού Έτους, συνέβαινε (βιωνόταν τελετουργικά στους Δελφούς από τους Μεγάλους Μύστες και τους ευλογημένους μύστες, στην Διάρκεια των Ιερών Εορτών τις Πρωτοχρονιάς) στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, στις 22 Δεκεμβρίου (του χριστιανικού ημερολογίου, που με την ευκαιρία λέμε ότι είναι λάθος, σε σχέση με το Φυσικό Ηλιακό Έτος).

Ερευνήστε τα όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, και στο Ιστολόγιό μας και σε άλλες πηγές, γιατί πολλοί έχουν ασχοληθεί με το Δελφικό «Ε», άλλοι με γνώση κι άλλοι με φαντασία ή ανοησία. Ερευνήστε τα.

Καλές Γιορτές και Καλή Πρωτοχρονιά (στις 22 Δεκεμβρίου ή όποτε την γιορτάζετε).

Θα είμαστε πάλι μαζί  το επόμενο Ηλιακό Έτος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE

THE TREE OF LIFE, KNOWLEDGE AND SELF-KNOWLEDGE
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening
The Secret Unlocking of Spiritual Awakening

A SYMBOL is not simply what it depicts in a direct view. The "Deciphering" of the Symbol Reveals its Inherent Dynamism, reveals various aspects of the Symbol, various phases, leading to the evolution of Consciousness towards Integral Understanding.
In the TREE OF LIFE where the God-Man is Depicted, there exist (and are revealed to whoever has the "Key") the Various Phases of the Inner Evolution of Consciousness:
1. GODMAN (God-Man)
2. AWARENESS
3. ENLIGHTENMENT
4. AWAKENING
So it is the Symbol, at the same time, the Understanding of Reality, the Way of Life and the Completion of Being.


 Το Μυστικό Ξεκλείδωμα της Πνευματικής Αφύπνισης

Ένα ΣΥΜΒΟΛΟ δεν είναι απλά αυτό που απεικονίζει σε μια άμεση θέαση. Η «Αποκρυπτογράφηση» του Συμβόλου Αποκαλύπτει τον Ενυπάρχοντα Δυναμισμό του, φανερώνει διάφορες όψεις του Συμβόλου, διάφορες φάσεις, που οδηγούν στην εξέλιξη της Συνείδησης προς την Ολοκληρωτική Κατανόηση.
Στο ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ όπου Απεικονίζεται ο Θεός-Άνθρωπος ενυπάρχουν (κι αποκαλύπτονται σε όποιον έχει το «Κλειδί») οι Διάφορες Φάσεις της Εσωτερικής Εξέλιξης της Συνείδησης:
1. GODMAN (Θεός-Άνθρωπος)
2. AWARENESS (Εγρήγορση)
3. ENLIGHTENMENT (Διαφώτιση)
4. AWAKENING (Αφύπνιση)
Αποτελεί λοιπόν το Σύμβολο, ταυτόχρονα, την Κατανόηση της Πραγματικότητας, την Οδό της Ζωής και την Ολοκλήρωση του Όντος.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haiku

Haiku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

True Meditation

True Meditation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Short Ethical Stories

Short Ethical Stories
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COPYRIGHT

Copyright © Esoterism Academy 2010-2023. All Rights Reserved .

Intellectual property rights


The entire content of our website, including, but not limited to, texts, news, graphics, photographs, diagrams, illustrations, services provided and generally any kind of files, is subject to intellectual property (copyright) and is governed by the national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of the expressly recognized rights of third parties.
Therefore, it is expressly prohibited to reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, publish, perform, "download", translate, modify in any way, in part or in summary, without the express prior written consent of the Foundation. It is known that in case the Foundation consents, the applicant is obliged to explicitly refer via links (hyperlinks) to the relevant content of the Foundation's website. This obligation of the applicant exists even if it is not explicitly stated in the written consent of the Foundation.
Exceptionally, it is permitted to individually store and copy parts of the content on a simple personal computer for strictly personal use (private study or research, educational purposes), without the intention of commercial or other exploitation and always under the condition of indicating the source of its origin, without this in any way implies a grant of intellectual property rights.
It is also permitted to republish material for purposes of promoting the events and activities of the Foundation, provided that the source is mentioned and that no intellectual property rights are infringed, no trademarks are modified, altered or deleted.
Everything else that is included on the electronic pages of our website and constitutes registered trademarks and intellectual property products of third parties is their own sphere of responsibility and has nothing to do with the website of the Foundation.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Ιδρύματος. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~